ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΑΑ

Η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) είναι ένα κείμενο όπου αποτυπώνονται οι στόχοι και έργα που πρέπει να κάνει ένας οργανισμός ή μια ομάδα οργανισμών για να πετύχουν συνθήκες βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Μια Στρατηγική ΒΑΑ αφορά στην:
  • προστασία και ανάδειξη του αστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος
  • προώθηση των βιώσιμων μεταφορών στον αστικό χώρο
  • προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας
  • ενίσχυση της απασχόλησης και αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας
  • προώθηση καινοτομίας για το αστικό περιβάλλον, τον τουρισμό και τον πολιτισμό.
Μία Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) θα πρέπει να:
  • έχει ολοκληρωμένο χαρακτήρα με τη μορφή πλέγματος αλληλένδετων δράσεων τοπικής κλίμακας που θα εξειδικεύει τις επενδυτικές προτεραιότητες ανάλογα με τις ανάγκες και τις προοπτικές της περιοχής παρέμβασης,
  • εξασφαλίζει ευρεία διαβούλευση και την ενεργό συμμετοχή κατοίκων, φορέων και κοινωνίας των πολιτών στη φάση του σχεδιασμού, όπως και στη φάση της υλοποίησης,
  • διασφαλίζει την ικανότητα της Αστικής Αρχής να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις σχεδιασμού εφαρμογής και παρακολούθησης του Σχεδίου,
  • είναι αποτέλεσμα ανάλυσης αναγκών, προκλήσεων και δυνατών σημείων της περιοχής, και
  • συμβάλλει στην επίτευξη συγκεκριμένων ειδικών στόχων των ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2014-20 και 2021-27 και κατ’ επέκταση στην εκπλήρωση συγκεκριμένων δεικτών που έχουν προσδιορισθεί σε επίπεδο επενδυτικής προτεραιότητας των Προγραμμάτων, από τις οποίες χρηματοδοτούνται οι στρατηγικές ΒΑΑ.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

Το έργο αφορά στη λήψη υπηρεσιών εμπειρογνωμοσύνης από τις Υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων για την επικαιροποίηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου.

Το νέο Σχέδιο Στρατηγικής της ΒΑΑ του Δήμου Πατρέων θα αποτυπώνει τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του Δήμου, θα εντοπίζει το τοπικό αναπτυξιακό δυναμικό των περιοχών εφαρμογής του και θα αποτελέσει εργαλείο για την εφαρμογή αναπτυξιακών δράσεων σε συγκεκριμένες χωρικές ενότητες.

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-20» (Άξονας Προτεραιότητας «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ», Κωδικός ΟΠΣ: 5200781).
Image
Image

Μαιζώνος 108, 262 21 Πάτρα
Τ. +30 2613 610 362
E. sbaa.patreon@gmail.com

2023 - 2024 © Δήμος Πατρέων. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος | Powered by Aplikko | Developed by Data Consultants